بخشودگی جرائم دیرکرد بیمه نامه شخص ثالث خودروهای کارگاهی و موتورسیکلت ها

بخشودگی جرائم دیرکرد بیمه نامه شخص ثالث
خودروهای کارگاهی و موتورسیکلت ها

بیمه ایران کرج

جرائم دیرکرد بیمه اجباری شخص ثالث برای خودروهای
کارگاهی و موتورسیکلت های فاقد بیمه نامه مشمول
بخشودگی کامل قرار گرفت.
به موجب بخشنامه ۱۵ آبان ۹۷ معاونت نظارت بیمه مرکزی
ایران ، ۱۰۰ درصد جرائم دیرکرد موضوع بند ب ماده ۲۴ قانون
بیمه اجباری شخص ثالث برای خودروهای کارگاهی و
موتورسیکلت های فاقد بیمه نامه، تا تاریخ ۶ ۱/ ۰ ۱/ ۹۷
مشمول بخشودگی کامل قرار گرفته است.
مدیریت کل بیمه های اتومبیل شرکت سهامی بیمه ایران نیز با
صدور بخشنامه ای از مدیران شعب استانها و واحدهای اجرایی خود
در سراسر کشور خواست، در راستای بسط و توسعه فرهنگ بیمه
و جلوگیری از پیامدها و آسیب های اجتماعی ناشی از عدم خرید
بیمه نامه شخص ثالث، ضمن مذاکره با دارندگان خودروهای
کارگاهی و موتورسیکلت های فاقد بیمه نامه و تبیین
تسهیلات موصوف ، مراتب را به نحو مقتضی به واحد های اجرایی و
شبکه فروش زیر مجموعه بیمه ایران اطاع رسانی کنند .

 

بیمه شخص ثالث

یکی از انواع بیمه‌های مسئولیت است که مسئولیت راننده را در مقابل اشخاص دیگر (ثالث) بیمه می‌کند. منظور از شخص ثالث، کلیه اشخاصی بغیر از راننده مسبب حادثه است که در اثرحوادث وسائل نقلیه موتوری زمینی دچار زیانهای بدنی و یا مالی می‌شوند؛ اعم از اینکه داخل و یا خارج از وسیله نقلیه بیمه شده باشند .

خسارت مالی:

عبارت است از خسارتهای وارده به کلیه اموال منقول و غیر منقول متعلق به(تحت مالکیت)شخص ثالث.
هر زیاندیده ای که آسیب ببیند چه جانی و چه مالی شخص ثالث است به استثناء راننده مسئول حادثه که شخص ثالث محسوب نمی شود.
به تعداد انواع اموال موجود ما باید کارشناس تربیت کنیم زیرا حوزه خسارتهای مالی بسیار گسترده است.

خسارت جانی:

منحصراً مربوط به آسیب جانی و صدمات وارده به جسم آدمی است نه موجودات دیگر بلکه فقط انسان.
خسارت جانی شامل: دیه جرح + دیه فوت + دیه نقص عضو + هزینه درمان می باشد.

خسارت سرنشین: بیمه نامه سرنشین مخصوص راننده است.


بیمه ایران کرج

بیمه ایران کرج ، بیمه کرج نمایندگی شادمنامن ،بیمه کرج کد ۳۲۹۷۷ بیمه ایران کرج کارگزاری ، سابق بیمه کرج صدور انی انواع بیمه نامه

 

خرید اینترنتی بیمه

 

آدرس دفتر :بیمه ایران کرج طالقانی جنوبی روبروی مدرسه شهدا انقلاب

تلفن دفتر :۳۲۲۱۸۷۲۳ ۰۲۶

بیمه ایران کرج نزدکترین نمایندگی
به شما بیمه کرج صدور انواع بیمه نامه

بخشودگی جرائم دیرکرد بیمه نامه شخص ثالث خودروهای کارگاهی و موتورسیکلت ها