پرداخت خسارت بیمه البرز کرج

ردیف   آدرس شعبه تلفن فاکس کد
شهرستان
۱ آبادان انتهای خیابان منتظری روبروی درمانگاه پشت فروشگاه نفت شماره ۲۴ ۵۳۲۳۰۷۹۱
۵۳۲۲۰۳۴۹
۵۳۲۲۰۴۸۷ ۶۱
۲ آمل میدان هزار سنگر – خ امام‌رضا (ع) رضوان ۵۶
کد پستی‌ ۳۶۳۳۸ – ۴۶۱۴۶
۴۳۲۳۱۵۰۱-۴ ۴۳۲۹۱۷۶۰ ۱۱
۳ آذربایجان
(شهر تبریز)
خ آزادی- چهار راه ابوریحان – بعد از پاساژ آذربایجان روبروی مدرسه معلم-کد پستی ۵۱۷۳۹۳۵۹۵۳ ۳۴۷۶۴۹۹۲-۳۴۷۶۴۹۹۱
۳۴۷۶۳۵۱۵-۳۴۷۶۳۶۲۶
۳۴۷۶۴۹۹۰ ۴۱
۴ اراک خ دکتر بهشتی مقابل امامزاده پ ۱۲۲
کد پستی ۳۸۱۳۷۱۱۱۹۷
۳۲۲۲۵۰۸۵-۳۲۲۴۵۰۶۲
۳۲۲۴۹۲۱۲-۳۲۲۴۲۰۲۸ – ۹
۳۲۲۴۲۰۷۱ ۸۶
۵ اردبیل خ امام خمینی نرسیده به میدان شریعتی جنب بانک کشاورزی کدپستی۵۶۱۳۶۵۶۶۱۵ ۳۳۲۵۳۸۳۵-۳۳۲۳۴۱۷۰-۳
۳۳۲۵۴۶۱۱-۳۳۲۵۴۸۰۸-۳۳۲۵۳۹۳۰-۱
۳۳۲۳۳۷۴۲ ۴۵
۶ ارومیه خ آیت ا…کاشانی-جنب بیمارستان مطهری    پلاک ۸۴ کدپستی ۵۷۱۴۶۱۵۶۹۵ ۳۲۲۵۳۰۵۰-۱
۳۲۲۲۲۰۹۹-۳۲۲۵۲۱۹۷
۳۲۲۳۲۴۷۶ ۴۴
۷ ایلام بلوار مدرس انتهای خیابان حر کد پستی ۶۹۳۱۱۶۷۸۵۷ ۳۲۲۴۰۵۰۹-۱۱ ۳۲۲۳۱۱۹۸ ۸۴
۸ اهواز کیانپارس انتهای خیابان پهلوان غربی جنب پل شهید صیاد شیرازی به سمت ریل آهن ۳۳۷۳۶۳۴۵-۳۳۷۳۶۲۱۷-۳۳۷۳۶۳۷-۸ ۳۳۷۳۶۲۸۹ ۶۱
۹ بجنورد خ امام خمینی شرقی- نبش خ نواب صفوی شماره ۱۳۶کد پستی ۹۴۱۳۶۹۴۴۵۳ ۳۲۲۵۸۳۴۰ -۳۲۲۵۹۴۷۷ -۳۲۲۵۸۴۲۹
۳۲۲۵۹۴۳۴-۳۲۲۵۸۲۳۰
۲۲۵۴۳۵۱ ۵۸
۱۰ بندر‌انزلی غازیان خ طالقانی روبروی بانک ملی پ۲۹۲
کد پستی ۴۳۱۶۶۸۷۸۸۳
۴۴۴۲۷۵۹۱-۳
۴۴۴۳۹۰۰۱-۴
۴۴۴۲۳۴۶۳ ۱۳
۱۱ بوشهر میدان امام خمینی ابتدای خ شهید مطهری
(باغ زهرا) کد پستی ۷۵۱۴۹۱۳۵۵۹
۳۳۵۶۳۸۳۹-۳۳۵۶۵۵۱۱-۳۳۵۶۳۴۵۶
۳۳۵۳۹۹۰۱-۲
۳۳۵۳۴۳۳۷-۳۳۵۳۹۸۱۸
۳۳۵۳۸۱۸۲ ۷۷
۱۲ بندرامام‌خمینی بلوار آیت ا… خامنه ای- روبروی بانک
صادرات خوزستان‌کد پستی ۶۳۵۵۱۵۳۳۴۳
 ۵۲۲۳۳۶۶۷
۵۲۲۳۳۶۶۸
۵۲۲۲۴۶۰۵ ۶۱
۱۳ بندرعباس بلوار امام خمینی (ره) روبروی اداره کل تربیت بدنی، نبش کوچه طراوت ۷ کدپستی ۷۹۱۵۷۴۳۱۹۹ ۳۳۳۵۰۱۵۳-۵-۷
۳۳۵۵۴۷۱۴-۱۷-۱۸
۳۳۳۵۰۱۶۰ ۷۶
۱۴ بهارستان
(شهر اصفهان)
          کیلومتر ۱۲ جاده اصفهان – شیراز بعد از پمپ بنزین مَرغ کد پستی ۸۱۷۹۱۱۱۱۱۱ ۳۶۵۴۱۰۰۱
۳۶۵۴۱۳۶۰-۲
۳۶۵۴۰۶۷۵ ۳۱
۱۵ بیرجند خیابان ارتش بین عدل و معلم جنب اداره منابع طبیعی کد پستی ۹۷۱۷۶۹۹۱۵۳  ۳۲۲۲۴۰۴۷
۳۲۲۲۴۰۳۷ – ۳۲۲۲۴۱۴۷
۳۲۲۳۳۹۰۰ ۵۶
۱۶ تنکابن خ جمهوری روبروی پمپ بنزین
کد پستی۴۶۸۱۷۶۵۷۷۴
۵۴۲۲۳۸۱۹-۵۴۲۳۷۴۳۶
۵۴۲۲۰۳۵۰-۵۴۲۳۷۴۳۸-۵۴۲۲۳۹۶۵
۵۴۲۲۷۰۴۲
۵۴۲۳۷۴۳۷
۱۱
۱۷ چابهار بلوار قدس – نبش خیابان ابن سینا – ۳۵۳۲۰۳۲۵
۳۵۳۲۳۱۳۰-۳۵۳۲۴۰۲۹
۳۵۳۲۴۰۳۱ ۵۴
۱۸ خرم آباد خ علوی نبش کوچه شهید محمد شمسیان
کد پستی ۶۸۱۳۹۱۸۱۳۸
۳۳۴۰۵۳۹۰
۳۳۴۰۰۰۹۹-۳۳۴۰۰۳۵۲
۳۳۴۰۰۰۹۹ ۶۶
۱۹ رشت خ امام خمینی بالاتر‌از‌چهارراه میکائیل‌شماره ۵۶ کد پستی ۴۱۹۳۷۴۳۹۴۵ ۳۳۳۳۲۳۰۶-۸
۳۳۳۲۶۲۹۵-۳۳۳۱۰۲۰۴-۵
۳۳۳۱۱۲۶۲-۶۹
۳۳۳۲۰۶۶۰ ۱۳
۲۰ زاهدان خ دانشگاه روبروی سازمان مسکن و شهرسازی
شماره ۴۳۴ کد پستی۹۸۱۶۷۱۸۳۷۳
۳۳۲۲۲۰۳۵ – ۶ ۳۳۲۱۰۷۴۰ ۵۴
۲۱ زنجان خ امام نرسیده به بلوار‌آزادی‌کد‌پستی ۴۵۱۴۶۳۴۷۱۷ ۳۳۳۳۲۰۱۵-۳۳۳۲۰۱۴۳
۳۳۳۳۲۰۲۷-۳۳۳۶۴۹۰۱
۳۳۳۳۲۱۱۸ ۲۴
۲۲ ساری
(واحد خسارت)
ساری کیلومتر ۲ جاده جویبار- روبروی نمایندگی سایپا بخشی – نبش کوچه شهید رمضانی ۳۳۳۵۱۶۸۴-۷ ۳۳۳۵۱۶۹۰ ۱۱
۲۳ سمنان میدان امام رضا ابتدای بلوار معلم
کد پستی ۳۵۱۴۸۷۸۱۳۶
۳۳۴۵۷۰۴۵-۳۳۴۳۶۰۸۲-۳۳۴۳۶۰۸۳-۳۳۴۳۶۰۸۱-۳۳۴۳۶۰۸۴ ۳۳۴۴۲۶۸۵
۳۳۴۵۵۵۷۰
۲۳
۲۴ سنندج خ امام خمینی بعداز پل هوائی مردوخ شماره
۲۱۰ کد پستی ۶۶۱۳۹۱۵۵۷۴
 ۳۳۱۵۰۶۰۱ – ۲
۳۳۱۶۹۵۰۱ – ۲
۳۳۱۶۹۵۰۰ ۸۷
۲۵ سبزوار بلوار شریعتی مقابل شرکت نفت پلاک۱۲۸
کد پستی ۹۶۱۸۸۷۴۴۴۷
۴۴۶۶۸۸۱۳-۱۷ ۴۴۶۶۸۸۱۳ ۵۱
۲۶ شیراز (حافظ) جاده بوشهر چهارراه کارخانه ریشمک ۳۸۳۰۰۶۹۸-۳۸۳۱۳۹۶۸ ۳۸۳۱۳۹۶۵ ۷۱
۲۷ شهرکرد خ دکتر بهشتی (ورزش) بین‌کوچه ۱۵‌و‌۱۷‌پلاک ۶۵
کد پستی ۶۶۶۹-۳-۸۱۱۵۸
۳۳۳۵۰۹۱۰-۱۳ ۳۳۵۰۹۱۴ ۳۸
۲۸ عسلویه بندر عسلویه خیابان ساحلی – خیابان بیمه البرز
کدپستی ۷۵۳۹۱۱۱۱۱۱
۳۷۲۶۶۲۰۸ -۱۱ ۳۷۲۶۳۴۵۹ ۷۷
۲۹ قم خ شهید فاطمی کوی هشتم شماره ۸۰
کد پستی ۳۷۱۵۶۴۶۳۹۶
 ۳۷۷۳۳۴۲۸ -۹
۳۷۸۳۷۶۷۶ – ۳۷۸۳۷۶۷۷
۳۷۷۳۷۴۶۰ ۲۵
۳۰ قزوین بلوار آیت ا… خامنه ای- نرسیده به میدان ولیعصر شماره ۶۶ کد پستی ۳۴۱۵۹۳۵۴۸۸ ۳۳۳۷۳۴۷۱ – ۹ ۳۳۳۷۸۲۹۰ ۲۸
۳۱ کاشان خ اباذر نرسیده به میدان امام خمینی (ره)
کد پستی۸۷۱۳۸۸۳۵۴۱
۵۵۴۶۲۶۲۰-۲۱-۲۳-۲۴
۵۵۴۶۰۳۴۰-۵۵۴۶۰۳۴۱-۵۵۴۶۲۶۲۲
۵۵۴۴۷۱۰۰ ۳۱
۳۲ کرج  ‌۴۵متری گلشهر خیابان اختر شرقی شماره ۱۱
کدپستی ۳۱۳۸۶۱۳۶۳۵

۳۲۲۱۸۷۲۳

۳۴۶۴۸۵۹۱

۳۴۶۴۸۵۹۶

۳۴۶۰۸۴۱۸ ۲۶
۳۳ کرمان بلوار جمهوری اسلامی نرسیده به چهار راه امام جمعه شماره ۱۸ کد پستی ۷۶۱۹۶۴۳۱۶۶ ۳۲۴۵۸۰۲۹
۳۲۴۷۲۷۳۵-۳۶
۳۲۴۵۸۰۴۲-۳۲۴۴۳۸۴۲
۳۲۴۵۸۲۹۴ ۳۴
۳۴ کرمانشاه خ اشرفی اصفهانی بالاتر از سه راه برق روبروی
کلانتری۲ شماره۲۵۴ کد پستی ۶۷۱۳۷۱۳۶۴۱
۳۷۲۴۸۸۹۵ ۳۷۲۶۴۳۷۰-۷۴ ۳۷۲۴۸۴۴۳ ۸۳
۳۵ گرگان خ طالقانی- نبش ابوذر ۵ – کد پستی۴۹۱۸۶۷۵۴۶۳ ۳۲۴۳۶۱۲۴ ۳۲۴۳۶۱۲۰ ۳۲۴۲۱۹۵۵ ۱۷
۳۶ فردوسی
(شهر مشهد)
بزرگراه آسیایی- مقابل پمپ بنزین امام هادی
نبش آزادی ۵۸
۳۶۶۷۴۶۰۰-۳
۳۶۵۷۹۷۶۰-۳۶۵۷۷۴۸۰
۳۶۵۷۸۸۸۰ ۵۱
۳۷ نوشهر خ فردوسی چهارراه انقلاب شماره۳۳۲
کد پستی۴۶۵۱۷۶۹۸۱۱
۵۲۳۳۸۰۳۳-۵۲۳۳۹۰۰۴-۵۲۳۳۹۰۰۵ ۵۲۳۳۲۰۰۴ ۱۱
۳۸ همدان بلوار کربلا (مریانج) مقابل سامیکو صنعت ساختمان دوم واحد خسارت (لرد سابق) ۳۴۲۶۳۷۹۵-۳۴۲۶۶۰۲۱-۴ ۳۸۲۵۱۵۹۰ ۸۱
۳۹ یاسوج خیابان معلم نبش معلم۶کدپستی ۷۵۹۱۷۹۸۱۷۵ ۳۳۲۲۷۲۳۳
۳۳۲۳۱۶۳۳
۳۳۲۳۱۵۲۱ ۷۴
۴۰ یزد بلوار منتظر قائم جنب شرکت توزیع برق
کد پستی ۸۹۱۶۷۹۴۶۴۸
۳۶۲۳۲۲۶۰-۱
۳۶۲۴۳۰۲۳- ۴
۶۲۳۲۶۰۰ ۳۵

خرید آنلاین بیمه

آدرس بیمه ایران کرج

بیمه ایران کرج

کلیه شعب پرداخت خسارت بیمه البرز

بیمه ایران کرج

پرداخت خسارت بیمه البرز کرج
مطالب مرتبط :