بیمه مهندس ناظر طراح و محاسب ساختمان

موضوع بیمه نامه:

بیمه ایران کرجبیمه ایران کرج: عبارت است از بیمه مسئولیت حرفه ای بیمه گزار در قبال مالک و اشخاص ثالث ، بدین معنی که چنانچه در نتیجه اهمال و قصور در اجرا و انجام وظایف قانونی بیمه
گزار خسارات مالی و جانی به مالک و اشخاص ثالث در زمان اعتبار این بیمه نامه وارد آید و بیمه گزار قانونا مسئول جبران آن شناخته شود ،بیمه گر پس از احراز
مسئولیت بیمه گزار و طبق رای مراجع قضایی، نسبت به جبران خسارات وارده حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در شرایط خصوصی این بیمه نامه اقدام می نماید.
محل مورد بیمه:
کلیه اماکنی که از سوی مراجع ذیصلاح بر اساس تخصص حرفه ای بیمه گزار به وی ابلاغ گردیده است.

 

کلوزهای قابل خریداری


بیمه ایران کرج

۱٫تعدد دیات

۲٫۱٫پوشش بیمه ای مابه التفاوت افزایش دیه هر سال علاوه بر میزان تعهدات خریداری شده در بیمه نامه حداکثر تا ۱ سال

۲٫۲٫پوشش بیمه ای مابه التفاوت افزایش دیه هر سال علاوه بر میزان تعهدات خریداری شده در بیمه نامه حداکثر تا ۲ سال

۲٫۳٫پوشش بیمه ای مابه التفاوت افزایش دیه هر سال علاوه بر میزان تعهدات خریداری شده در بیمه نامه حداکثر تا ۳ سال

 

پوشش ها


 

فوت و نقص عضو
در ماههای عادی خسارت بدنی هر نفر ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

در ماههای حرام خسارت بدنی هر نفر ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 
حداکثر تعهد بدنی بیمه گر در طول مدت بیمه نامه ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ( قابل افزایش چند دیه )ریال


هزینه پزشکی برای هر نفر در هر حادثه حداکثر ۱۰ % خسارت بدنی هر نفر در ماه های عادی
هزینه پزشکی در طول مدت اعتبار بیمه نامه حداکثر ۱۰ %خسارت بدنی هر نفر در ماه های عادی


خسارت مالی در هر حادثه( به در خواست بیمه گذار)  ریال
حداکثر تعهد مالی بیمه گر در طول مدت بیمه نامه به (در خواست بیمه گذار) ریال

بیمه ایران کرج

شرایط بیمه نامه مسئولیت مهندسین ساختمان


بیمه ایران کرج


 

تعهد بیمه گر در خصوص پرداخت خسارت منوط به پرداخت بخش نقدی و اقساط حق بیمه در سررسیدهای مقررتوسط بیمه گزار و تایید وصول رسید پرداخت از
سوی بانک می باشد، لذا در صورتی که بخش نقدی حق بیمه بعد از حادثه پرداخت گردد بیمه گر هیچگونه تعهدی نسبت به پرداخت خسارت نخواهد داشت لیکن
چنانچه اقساط درسررسیدهای معین با تاخیر و بعد از تاریخ حادثه پرداخت شده باشد پرداخت خسارت مشمول قاعده نسبی خواهد شد.
-۲ تعهد بیمه گر منوط به حوادثی است که در محل مورد بیمه و در زمان اعتبار بیمه نامه واقع شده باشد، لذا درصورت اعلام خسارت توسط بیمه گزار در زمان اعتبار این
بیمه نامه که مربوط به حوادث اتفاق افتاده در سنوات گذشته باشد، بیمه گر تعهدی در این خصوص نخواهد داشت.
-۳ درصورتیکه برای کارهای گذشته بیمه گزار، حادثه ای در زمان اعتبار این بیمه نامه به وقوع پیوندد، با رعایت بند فوق تحت پوشش این بیمه نامه می باشد

مراحل صدور


 

دانلود فرم پیشنهاد ( پر کردن و ارسال از طریق سایت یا شبکه های اجتماعی به شماره موبایل ۰۹۱۲۵۶۶۵۶۸۱ و یا ۰۹۱۲۵۶۲۸۲۷۰ ).

اعلام نرخ از طریق نمایندگی (ارجینال بیمه ایران کرج ) .

پرداخت مبلغ از طریق کارت به کارت و یا سیستم پرداخت بیمه ایران .

صدور بیمه و ارسال بیمه نامه از طریق پست .

بیمه ایران کرج

شرایط عمومی بیمه


 

 

شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای مهندسین ناظر، طراح و محاسب ساختمان
ماده ۱: اساس بیمه نامه: این بیمه نامه براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۶ و قانون مسصئولیت مصصدنی مصصوب
۱۳۳۹ ، سایر قوانین و مقررات مرتبط و پیشنهاد کتبی بیمه گذار (که جزء لینفک بیمه نامه می باشد) تنظیم گردیده و مورد توافق
طرفین می باشد. آن قسمت از پیشنهاد بیمه گذار که مورد قبول بیمه گر نبوده و همزمان با صدور بیمه نامه یا قبل از آن کتبا به بیمه گذار اعلام گردیده است جزء تعهدات بیمه گر محسوب نمی شود.
ماده ۲-تعاریف و اصطلاحات:
اصطلاحات زیر در این شرایط عمومی با تعریف مقابل آن به کار رفته است:
-۱/۲ بیمه گر : موسسه بیمه ای است که دارای پروانه فعالیت از بیمه مرکزی جمهوری اسلمای ایران بوده و مجاز به انجام عملیات
بیمه در این رشته است.
-۲/۲ بیمه گذار: هر شخص حقیقی یا حاقوقی که قرارداد بیمه را با بیمه گر منعقد و متعهد به پرداخت حق بیمه می باشد.
-۳/۲ اشخاص ثالث :هر شخص حقیقی یا حقوقی به غیر از شخص بیمه گذار وکارکنان تحت امر وی ، در حاکم شخص ثالث
تلقی می گردد.
-۴/۲ حق بیمه : وجهی که بیمه گذار در برابر اخذ پوشش و تعهد بیمه گر برای جبران خسارت ناشی از وقوع یا بروز حاادثه تحت
پوشش بیمه نامه می پردازد.
-۵/۲ حادثه موضوع بیمه : رویدادی است که حین وبه مناسبت انجام کار موضوع بیمه ودر مدت اعتبار بیمه نامه وفق شرح
وظایف تعیین شده بیمه گذار اتفاق افتد و منجر به خسارت جانی و مالی به اشخاص ثالث گردد و بیمه گذار مسئول جبران
خسارت یا پرداخت غرامت ناشی از آن شناخته شود.
تبصره: حاودثی که دارای یک منشاء یا علت اصلی واحد باشند در مجموع در حاکم یک حاادثه تلقی می گردد.
-۶/۲ مدت بیمه نامه : شروع و انقضای مدت بیمه نامه به ترتیبی خواهد بود که در شرایط خصوصی بیمه نامه مشخص می گردد.


بیمه ایران کرج-۷/۲ کار موضوع بیمه : کار نظارت ، طراحای و محاسبه ساختمان هایی که توسط سازمان نظام مهندسی به وی ارجاع می گردد.
-۸/۲ محدوده مکانی موضوع بیمه : محدوده ای است که بیمه گذار در آن کار نظارت ، طراحای و محاسبه انجام می دهد و
تعیین حدود آن در شرایط خصوصی بیمه نامه مشخص می گردد.
-۹/۲ نقص عضو: قطع، تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن که ناشی از حادثه موضوع بیمه بوده
و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد.
-۱۰/۲ غرامت فوت و نقص عضو: وجهی است که بیمه گر متعهد می گردد در صورت بروز صدمات جسمی یا فوت افراد ناشی از
وقوع حادثه مشمول بیمه طبق شرایط این بیمه نامه به زیاندیده یاذینفع بپردازد.
-۱۱/۲ هزینه های پزشکی : هزینه هایی که در صورت تحقق خطرات موضوع بیمه نامه ، بیمه شده مستقیم ا در مقابصل دریافت
خدمات درمانی متحمل می گردد.
۱۲/۲ ذینفع: هر شخص حقیقی و حقوقی مذکور در بیمه نامه که در تمام یا قسمتی از موضوع بیمه نفع داشته باشد.
-۱۳/۲ خسارت های مالی: زیان های مستقیمی که در اثرحوادث مشمول بیمه به اموال مالک یا تصرف قانونی اشخاص ثالث وارد
می شود.


بیمه ایران کرج-۳ موضوع بیمه: عبارت است از بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای بیمه گذار در قبال صدمات جسمی و خسارت مالی وارد به
اشخاص کارفرما و ثالث ناشی از حادثه موضوع بیمه که در شرایط خصوصی بیمه نامه درج گردد.
ماده ۴- وظایف و تعهدات بیمه گذار :
-۱/۴ رعایت اصل حسن نیت : بیمه گذار مکلف است با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسش های بیمه گر همه اطلعات
راجع به موضوع بیمه را در اختیار وی قراردهد. اگر بیمه گذار در پاسخ به پرسش های بیمه گر به عمد از اظهار مطلبی خودداری
نماید و با به عمد بر خلف واقع اظهاری بنماید بیمه نامه باطل خواهد بود ولو مطلبی که کتمان شده یا بر خلف واقعی اظهارشده
است هیچگونه تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد . به علاوه نه فقط وجوه پرداختی بیمه گذار مسترد نخواهد شد بلکه بیمه گر
می تواند اقساط حق بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است از بیمه گذار مطالبه نماید.
-۲/۴ تشدید خطر: هرگاه در طول مدت بیمه تغییراتی در کیفیت و وضعیت کار موضوع بیمه به وجود آید که موجب تشدید
خطر شود و یا تغییری در محدوده مکانی در موضوع بیمه و یا کارکنان به وجو آید ، ولو آنکه منجر به تشدید خطر نشود ، بیمه
گذار موظف است بلفاصله موضوع را به اطلع بیمه گر برساند. اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بیمصصه
گذار نباشد مشارالیه باید مراتب را ظرف ۱۰ روز از تاریخ اطلاع خود رسما به بیمه گر اعلام کند. در صورت تشدید خطر قبل از
وقوع خسارت، بیمه گر می تواند حاق بیمه اضافی را متناسب با خطر برای مدت باقیمانده مطالبه و در صورت عدم پرداخت آن
توسط بیمه گذار بیمه نامه را فسخ نماید.
هرگاه بعد از وقوع حادثه معلوم شود که خسارت ناشی از تشدید خطر بوده است ، بیمه گر می تواند خسارت را به نسبت حاق بیمه
تعیین شده به حق بیمه متناسب با خطر مشدد ، پرداخت نماید.
-۳/۴ بیمه گذار موظف است حسب مورد ، مقررات سازمان نظام مهندسی وسایر قوانین ، آئین نامه ها و مقررات مرتبط با نوع
فعالیت را رعایت نماید و اقدامات لزم و متعارف رابرای جلوگیری از وقوع حوادث و توسعه خسارت به عمل آورد.
-۴/۴ بیمه گذار مکلف است وقوع هرگونه حادثه موضوع این بیمه نامه وهمچنین هرنوع ادعاویا مطالبه علیه خود را که به این بیمه
نامه مربوط شود اعم از این که مطالبه وادعا کتبی یا شفاهی و یا بصورت ارسال اظهارنامه ویا اقامه دعوی درمراجع قضایی باشد ،
بدون فوت وقت دراولین زمان ممکن وحداکثر ظرف مدت پنج روز ( به استثنای تعطیلت رسمی) از تاریخ اطلاع خود از وقوع آن ،
به بصورت کتبی به اطلاع بیمه گر برساند ونیز مکلف است متعاقبا کیفیت مطالبه ویا دعوی ؛ نام و نشانی مطالبه کننده ویا اقامه
کننده دعوی وعنوانی که به موجب آن مطالبه خسارت ویا اقامه دعوی شده است ، مشخصات زیاندیده ؛ نام ونشانی شهود احتمالی ،

مبلغ مورد ادعا وهرگونه اطلاعات ، مشخصات و نکات دیگر مربوط به موضوع را که بر آن وقوف دارد و هرنوع اسناد و مدارکی را  که
در این باره در اختیار دارد به بیمه گر تسلیم و بیمه گر را در تحقیقات ورسیدگی ودفاع کمک نماید در غیر اینصورت بیمه گر
مسئول نخواهد بود و مگر آنکه بیمه گذار ثابت کند که به واسطه حوادثی که خارج از اختیارات او بوده است، اطلاع به بیمه گر در
مدت مقرر برای او (بیمه گذار) مقدور نبوده است.
-۵/۴ بیمه گذار متعهد است هرگونه اوراق قضایی مربوط به دعوی مرتبط با موضوع این بیمه نامه را اعم از این که از طرف مدعی
خسارت یا دستگاههای قضایی دریافت نموده باشد ، بی درنگ وحداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت جهت بیمه گر ارسال دارد ودر
صورت تاخیر ، مسئول جبران ضرر و زیانهایی خواهد بود که از این طریق به بیمه گر وارد می شود .
-۶/۴ بیمه گذار بایستی جهت بازدید از محل حاادثه وانجام امور کارشناسی همکاری لزم را با بیمه گر به عمل آورد.


بیمه ایران کرج


 

-۷/۴ بیمه گذار موظف است نوع فعالیت خود از قبیل نظارت ، طراحی و محاسبات و یا تلفیقی از آنها را مطابق با پروانه اشتغال به
فعالیت و یا سایر گواهی های صادره از سوی مراجع ذیربط به بیمه گر اعلم نماید. چنانچه بعد از وقوع حادثه معلوم گردد که
آخرین نوع فعالیت اظهار شده با نوع فعالیت بیمه نامه مغایر باشد ، پرداخت خسارت براساس اعمال قاعده نسبی صورت خواهد
پذیرفت. در این صورت پرداخت مابه التفاوت خسارت بر عهده بیمه گذارخواهد بود.
-۸/۴ قبول هرگونه مسئولیت وسازش درمورد خسارتهای مالی وبدنی از طرف بیمه گذار بدون موافقت کتبی بیمه گر فاقد اعتبار
است مگر اینکه عمل او موجب جلوگیری از تشدید خطر وبه مصلحت بیمه گر باشد.در غیر این صورت بیمه گر می تواند از پرداخت
خسارت خودداری نموده و یا خسارت پرداختی را از بیمه گذار مطالبه نماید.
-۹/۴ اصل جانشینی: حق سازش وحق تعقیب دعوی تا میزان تعهد بیمه گر در کلیه مراجع ومراحل قضایی بهبیمه گر است و
بیمه گذار به موجب این بیمه نامه ، بیمه گر را وکیل با حق توکیل غیر ولو کرارا می نماید که پرونده های مربوط را در
مراجع قضایی با استفاده از کلیه اختیارات دادرسی تا میزان تعهد این بیمه نامه تعقیب نماید و در طول مدت جریان دعوی ، نباید
اقدامی به عمل آورد که به حق بیمه گر در تعقیب دعوی لطمه وارد آورد ولی نسبت به مازاد تعهدات این بیمه نامه بیمه گذار حق
هرگونه اقدامی خواهد داشت.
-۱۰/۴  نحوه پرداخت حق بیمه : بیمه نامه با تقاضای بیمه گذار و قبول بیمه گر صادر می شود ولی شروع پوشش بیمه ای و
اجرای تعهدات بیمه گر منوط به پرداخت حق بیمه به ترتیبی است که در بیمه نامه پیش بینی شده است ، چنانچه پرداخت حق
بیمه به صورت قسطی باشد و بیمه گذار هریک از اقساط موعد رسیده را به هر دلیل پرداخت نکند بیمه گر می تواند بیمه نامه را با
رعایت ماده ۹فسخ نماید چنانچه بیمه گر بیمه نامه را فسخ نکرده باشد ، خسارت به نسبت حق بیمه پرداخت شده به حق بیمه ای
که تا زمان وقوع حادثه باید پرداخت می شد پرداخت خواهد شد مگر آنکه در شرایط خصوصی بیمه نامه ضوابط دیگری درج شده
باشد.
-۱۱/۴ چنانچه بیمه گذار به تشخیص مراجع ذیصلاح سهو اا وظایف مندرج در این بیمه نامه را انجام نداده وباعث افزایش تعهد بیمه
گر و یا مانع تشخیص علت یا ماهیت حادثه شود بیمه گر میتواند به نسبت به تاثیر قصور بیمه گذار از میزان خسارت قابل پرداخت
بکاهد حاکم این ماده نافی حقوق زیاندیده نخواهد بود.
-۱۲/۴ این بیمه نامه بر مبنای اظهارات کتبی بیمه گذار مندرج در پبشنهاد بیمه تنظیم گردیده و هرگونه تغییری در آن به
موجب الحاقی صادره از طرف بیمه گر خواهد بود. هرگاه مفادالحاقی با موافقت هایی که بین طرفین به عمل آمده مطابقت
نکند ، بیمه گذار موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ صدور، تغییر ویا تصحیح الحاقی را کتبا خواستار شود و گرنه اوراق مذکور
قطعی تلقی خواهد شد.
-۱۳/۴ نشانی و اقامتگاه قانونی: نشانی و اقامتگاه قانونی بیمه گذار همان است که در فرم پیشنهاد و متن بیمه نامه درج گردیده
است ، بیمه گذار موظف است تغییر نشانی و اقامتگاه قانونی خود را بصورت کتبی به اطلاع بیمه گر برساند در صورت تغییر نشانی
و اقامتگاه بیمه گذار و عدم اعلم آن به بیمه گر نشانی واقامتگاه قبلی بیمه گذار معتبر شناخته می شود.
ماده ۵- وظایف وتعهدات بیمه گر :
-۱/۵ حدود تعهدات بیمه گر در جبران خسارت مالی وبدنی ناشی از مسئولیت بیمه گذار مطابق تعهدات مندرج در شرایط خصوصی
بیمه نامه خواهد بود.
-۲/۵ منظور از جبران خسارت بدنی مذکور درجدول مشخصات بیمه نامه شامل جبران غرامت فوت، نقص عضو و هزینه های
پزشکی موضوع این قرارداد می باشد.
-۳/۵ در صورت وقوع حادثه ناشی از مسئولیت بیمه گذار، بیمه گر متعهد به جبران خسارت براساس تعهدات مندرج در شرایط
خصوصی بیمه نامه، برآورد کارشناس خود و مدارک خسارت، و مضاف بر آن در خسارت جانی با رعایت معادل ریالی ارزانترین نوع
دیه از انواع دیه رایج در قانون دیات اقدام نماید.
-۴/۵ پس از احراز مسئولیت بیمه گذار وقبل از صدور رای مراجع قضایی ، در صورت توافق بیمه گر و بیمه گذار به پرداخت
خسارت ، درصدهای نقض عضو بدن با نظر پزشک معتمد بیمه گر تعیین می گردد . درصورتیکه بیمه گذار نسبت به نظر پزشک
معتمد بیمه گر معترض باشد، موضوع در کمیسیونی متشکل از پزشک منتخب بیمه گر و پزشک منتخب بیمه گذار ویک نفر
پزشک به انتخاب پزشک مزبور مطرح و نظر اکثریت اعضای کمیسیون مزبور برای طرفین در موارد اعتراض لزم الاتباع خواهد بود .
-۵/۵ جمع مبالغ پرداختی در هر حادثه ،بابت هزینه های پزشکی وغرامت فوت ونقص عضو به هر یک از زیاندیدگان موضوع این
بیمه نامه نمی تواند از حداکثر تعهد بیمه گر ، به میزان مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه تجاوز نماید.
تبصره – در صورت فوت هر نفر ، کلیه وراث و ذوی الحقوق وی جمعا درحاکم زیاندیده تلقی می شوند.


بیمه ایران کرج


-۶/۵  رسیدگی به خسارت: در مواردی که پرداخت خسارت مشروط به ارائه رای دادگاه شده است، حاسب مورد زیاندیده یا
ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها مکلفند ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا ظرف پانزده روز پس از قطعی شده رای ابلاغی با
مدارک لزم برای دریافت خسارت به بیمه گر مراجعه و درخواست خود را تسلیم نمایند. بیمه گر مکلف است به محض وصول
درخواست آن را ثبت و اطلاعات لزم را مشتمل بر نام متقاضی ، تاریخ تسلیم و شماره ثبت ، نقصان یا کامل بودن مدارک را
بررسی کند. چنانچه مدارک در زمان نقاضا کامل باشد بیمه گر موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از قبول خسارت آن را
پرداخت نماید، و چنانچه مدارک تسلیمی ناقص باشد ، مراتب را بررسی و به صورت کتبی به متقاضی اعلام تا نسبت به رفع نقص
حداکثر ظرف یک هفته اقدام کند و عدم مراجعه اشخاص مذکور ظرف مهلت مقرر و یا تاخیر در تکمیل مدارک موجب افزایش
تعهدات بیمه گر نخواهد بود .
-۷/۵  بیمه مضاعف: در صورتیکه مسئولیت های موضوع این بیمه نامه به موجب بیمه نامه های دیگری مورد تامین قرار گرفته
باشد تعهد بیمه گر به تناسب تعهدات خود در این بیمه نامه به مجموع تعهدات بیمه گران در همه بیمه نامه ها خواهد بود و
درصورتی که بیمه گر بر مبنای این بیمه نامه موظف به ایفاد تعهدات خود گردد ، می توان برای بازیافت سهم خود به سایر بیمه گران مراجعه نماید.
-۸/۵ در صورتیکه زیاندیده از خدمات سازمان تامین اجتماعی یا سازمانهای مشابه استفاده نماید تعهد بیمه گر در جبران هزینه
پزشکی عبارت است از مازاد غرامت پرداخت شد، توسط سازمان مذکور تا میزان خسارت قابل پرداخت در این بیمه نامه .
ماده ۶- بیمه گر می تواند با پرداخت حاداکثر مبلغی که طبق این بیمه نامه برای هر حادثه متعهد است و یا این که اگر مبلغی قبال
پرداخت نموده با پرداخت مابه التفاوت آن تامیزان حداکثر تعهد ، اقدامات خود را در هر یک از مراحل قضایی متوقف واز خود سلب
مسئولیت بنماید و در آن صورت رهبری و کنترل مذاکرات وجریانهای حقوقی واقدامات قانونی مربوط به هر دعوی مرتبط با موضوع
این بیمه نامه را به بیمه گذار واگذار واز ادامه مداخله خودداری نماید. بنابراین بیمه گر در برابر هرگونه ادعای بعدی مسئولیتی
نخواهد داشت.
ماده ۷- خسارت موضوع این بیمه نامه با اطلاع بیمه گذار مستقیم ا از طرف بیمه گر به شخص زیاندیده ویا ذوی الحقوق او
پرداخت خواهد شد وبه محض پرداخت خسارت ، بیمه گر در مقابل بیمه گذار وشخص یا اشخاص زیاندیده بری الذمه می گردد.
ماده ۸- در صورتیکه قبل از صدور رای توسط مراجع قضایی و یا ذیصلاح ، بیمه گر مبلغی بابت هزینه پزشکی پرداخت نموده
باشد مبلغ پرداختی از مبلغ تعیین شده توسط مراجع مذکور کسر و مابه التفاوت آن حداکثر به میزان مندرج در شرایط خصوصی
پرداخت می گردد.
ماده ۹- فسخ وابطلان بیمه نامه : این بیمه نامه ممکن است قبل از انقضای مدت با اخطار قبلی کتبی ۲۰ روزه از طرف بیمه گر
یا بیمه گذار در موارد زیر فسخ شود:
از طرف بیمه گر :
-۱/۹ درصورت عدم پرداخت حق بیمه وحق بیمه اضافی در سررسید های معین .
-۲/۹ درصورت تشدید خطر وعدم موافقت بیمه گذار به پرداخت حاق بیمه اضافی مربوط
-۳/۹ در صورت کتمان یااظهارخلاف واقع بیمه گذار به طور غیر عمد درباره وضعیت خطر و احراز این امر قبل از وقوع حادثه
-۴/۹ بعد از پرداخت هر خسارت که بیمه گر ملزم به پرداخت آن باشد .
-۵/۹ فوت بیمه گذار و عدم انجام و وظایف بیمه گذار توسط ورثه یا منتقل الیه
از طرف بیمه گذار: در صورتی که کیفیت تشدیدخطر کاهش یافته ویا ازبین رفته وبیمه گر به تخفیف حق بیمه راضی نشود.
تبصره : در صورت فسخ از طرف بیمه گر ، باید حق بیمه مدتی که باقی مانده است به صورت روزشمار محاسبه و به بیمه گذار
برگشت شود(به استثنای موارد مندرج در قانون بیمه نامه) و در صورت فسخ بیمه نامه و از طرف بیمه گذار، حق بیمه برگشتی
براساس تعرفه بیمه کوتاه مدت محاسبه خواهد شد.
-۶/۹ متوقف شدن فعالیت بیمه گر به هر دلیل
-۷/۹ عدم تمایل بیمه گذار به ادامه پوشش
-۱۰ فرانشیز: فرانشیز درصدی از خسارت مالی قابل پرداخت می باشد که جبران آن براساس شرایط خصوصی بیمه نامه برعهده
بیمه گذار خواهد بود ومیزان آن در شرایط خصوصی بیمه نامه درج می گردد.
-۱۱ استثنائات: خسارت های معلول عوامل زیر، ولو این که بیمه گذار مسئول آنها شناخته شود از شمول تعهدات بیمه گر خارج
است :
– خسارت ناشی از عمد وتقلب بیمه گذار
– خسارت ناشی از انفجار هسته ای وتشعشات رادیواکتیو
— خسارت ناشی از جنگ و
انقلب وشورش واعتصاب و
عوامل دیگری از این قبیل
خسارت ناشی از محکومیت جزائی و جرایم مربوطه
– عدم رعایت تعهدات مندرج در ماده چهارم قرارداد
— خسارت جانی و
مالی به بیمه گذار، شرکاء و
کارکنان بیمه گذار در محل مورد بیمه
خسارت هایی که منشاء آن خارج از اختیار بیمه گذار می باشد از قبیل حوادث و بلایای طبیعی (سیل، زلزله، رانش زمین) مگر
آنکه مسئولیت بیمه گذار در مراجع قضایی دربروز حادثه محرز گردد.
– خسارت ناشی از عدم النفع
— کلیه هزینه های مربوط به دادرسی و
کارشناسی ،
تاخیر تادیه ،
حق الوکاله و
هرگونه هزینه در رابطه با دعاوی مطروحه
محکومیت نقدی به نفع دولت وهمچنین مجازاتهای قابل خرید بیمه گذار از شمول تعهدات بیمه گر خارج است.
– حوادث ناشی از مصرف مسکرات ، مواد مخدر یا روانگردان توسط مقصر حادثه بیمه ایران کرج


 

۷
– حوادث ناشی از درگیری ، نزاع و هرگونه اقدام به خودکشی
– حوادث ناشی از اعمال مجرمانه بیمه گذار به تشخیص مراجع قانونی ذیصلاح
– جرائم ، تخلفات و مطالبات شهرداری و سایر سازمان ها و جزای نقدی
– خسارت احتمالی قبل از صدرو بیمه نامه و یااینکه منشاء آن قبل از تاریخ صدور بیمه نامه بوده باشد
– خسارت ناشی از تاخیر در انجام کار
– خسارت ناشی از عدم صلاحایت فنی مهندسین ناظر، طراح و محاسب
– خسارت های ناشی از وسیله نقلیه موتوری
– کلیه حوادثی که طبق نظر مراجع ذیصلاح بیمه گذار مسئول آن شناخته نمی شود.
ماده ۱۲ – چگونگی رفع اختلفات : هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر و یا اجرای این بیمه نامه در صورتی که از طریق مذاکره حاصل
وفصل نشود به داور مرضی الطرفین ارجاع خواهد شد و رای داور مزبور قطعی و برای طرفین لزم التباع است. در صورتی که
طرفین در مورد انتخاب داور مرضی الطرفین به توافق نرسند موضوع به هیأت داوری ارجاع و به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
-۱ هریک از طرفیت یک نفر داور اختصاصی تعیین و به طرف دیگر معرفی می نماید.
-۲ داوران اختصاصی قبل از بحث درباه موضوع مورد اختلاف به اتفاق ، داور دیگری را به عنوان سرداور انتخاب خواهند نمود.
-۳ رای هیأت داوری با اکثریت آرا، معتبر و برای طرفین لزم التباع خواهد بود
-۴ در صورتی که هریک از طرفین تا ۳۰ روز بعد از انتخاب و معرفی داور طرف مقابل داور اخصاصی خود را تعیین نکند و یا داوران
اختصاصی تا ۳۰ روز در مورد تعیین سرداور ، به توافق نرسد هریک از طرفین می توانند حاسب مورد از دادگاه ذی صلح درخواست
تعیین داور یا سرداور بنماید.
ماده ۱۳ – مرور زمان : مرور زمان دعاوی ناشی از این بیمه نامه دوسال است که از تاریخ انقضاء بیمه نامه منشاء دعوی شروع می
شود و خساراتی که پس از دوسال از انقضاء بیمه نامه به بیمه گر اعلام گردد از شمول تعهدات بیمه نامه خارج است.
ماده ۱۴ – موارد پیش بینی نشده : درمورادی که در این بیمه نامه ذکر نشده است برطبق قانون بیمه ، عرف بیمه و سایر قصوانین
جاری کشور عمل خواهد شد.

بیمه ایران کرج

آدرس دفتر نمایندگی : کرج طالقانی جنوبی پلاک ۱۸۷ جنب پل عابر پیاده

 

 

بیمه کرج

بیمه کرج ایران

بیمه کرج نمایندگی شادمنامن

بیمه کرج کد ۳۲۹۷۷

بیمه کرج کارگزاری سابق
بیمه کرج صدور انی انواع بیمه نامه

 

خرید اینترنتی بیمه نامه

آدرس دفتر :بیمه کرج طالقانی جنوبی روبروی مدرسه شهدا انقلاب

تلفن دفتر:

۳۲۲۱۸۷۲۳

بیمه کرج نزدکترین نمایندگی به شما بیمه کرج صدور انواع بیمه نامه
بیمه ایران کرج
بیمه ایران کرج
بیمه مهندس ناظر طراح و محاسب ساختمان