بخشودگی مالیاتی بیمه عمر بیمه ایران

 بخشودگی مالیاتی  Tax Exemption

برای تشویق مردم به تحصیل تامین و جلب پس انداز های، دولت ها تسهیلات و بخشودگی هایی در زمینه های  مالیاتی قائل می شوند . بدین منظور هم سرمایه بیمه عمر متعلق به ذینفع بیمه نامه از پرداخت مالیات معاف است و هم بخشی از وجوه پرداختی بابت حق بیمه های عمر به همین جهت در صورتی که بیمه شده خود در پایان مدت بیمه زنده باشد سرمایه بیمه را که پس انداز اوست بدون کسر مالیات دریافت می کند و در حالتی که بیمه شده سرمایه بیمه را که پس انداز اوست بدون کسر مالیات در یافت می کند و در حالت که بیمه شده در مدت اعتبار بیمه فوت کند سرمایه بیمه به استفاده کنندگان تعیین شده از طرف او پرداخت می شود و دریافت کنندگان این سرمایه از پرداخت مالیات معاف اند .

زیرا این وجه جز ماترک ودارائی زمان فوت شخص بیمه شده محسوب نمی شود تا مشمول قانون مالیات بر ارث باشند . ماده ۲۴ قانون بیمه نیز بر این موضوع تاکید دارد که سرمایه بیمه ( یا وجوه بیمه عمر ) بعد از فوت به ورثه قانونی یا کسی که در سند بیمه اسم برده شده ( استفاده کننده ) تعلق دارد . همچنین وجوهی که بیمه گذار بابت حق بیمه عمر به بیمه گر میپردازد تا میزان مقرر از پرداخت مالیات معاف است .

در مورد سایر انواع بیمه نیز خسارت های پرداختی به اشخاص ذینفع جزئ هزینه های قابل قبول محسوب و از پرداخت هر نوع مالیات معاف اند.


 

بیمه ایران کرج

بیمه ایران گوهردشت بیمه ایران عظیمیه  ، بیمه کرج نمایندگی شادمنامن ،بیمه کرج کد ۳۲۹۷۷ بیمه کرج کارگزاری ، سابق بیمه کرج صدور انی انواع بیمه نامه بیمه ایران مهندس شاد

صدور بیمه نامه بدنه و ثالث در محل با ارسال کارشناس جهت بازدید در منزل


 

خرید اینترنتی بیمه

 

آدرس دفتر :بیمه کرج طالقانی جنوبی پلاک ۱۸۷

تلفن دفتر :۳۲۲۱۸۷۲۳ ۰۲۶

بیمه ایران البرز نزدکترین نمایندگی به شما بیمه کرج صدور انواع بیمه نامه
بخشودگی مالیاتی بیمه عمر بیمه ایران