آزمون نمایندگی بیمه

سرفصل آزمون نمایندگی بیمه

های آزمون آداب )نمایندگی بیمه و کارگزاری رسمی بیمه(

الف( سوالات عمومی و کلیات: ) ۲۰ سوال(

قانون بیمه، قانون تأسیس بیمه مرکزی،

اصول بیمه و مدیریت ریسک،

بازاریابی بیمه و فنون مذاکره،

فرایند صدور،

اصطلاحات بیمه ای فارسی به انگلیسی

ب( سوالات بیمه های زندگی و مقررات مربوطه: ) ۳۰ سؤال(

مزیت بیمه عمر بر سایر برنامه ریزیهای مالی و تمایز آن نسبت به سایر ابزارهای مالی رقیب )بانک،

بورس و…(

انواع محصولات بیمه زندگی، تفاوت بیمه های عمر اندوخته دار غیراندوخته دار

دلایل نیاز پس اندازی فرد و اولویت بندی نیازهای بیمه ای وی

آشنایی با مزایای مالیاتی بیمه های زندگی

نحوه ارزیابی ریسک، صدور بیمه نامه و الحاقیه، عوامل مؤثر در محاسبه نرخ حق بیمه ، بررسی فرم

پیشنهاد بیمه نامه و اجزای آن

نحوه اعلام خسارت و مراحل پرداخت آن، مدارک و مستندات لازم

)۹۶ ،۶۸ ،۹۴ ،۸۳ ، آیین نامه ها و مصوبات مرتبط با بیمه های عمر )آیین نامه ۷۱

آشنایی با پوششهای تکمیلی مرتبط با بیمه های زندگی شامل بیمه حوادث، جبران هزینه

بیماریهای خاص، معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت ازکارافتادگی و …

ج( سوالات بیمه های غیرزندگی و مقررات مربوط به آن ) ۵۰ سؤال(

)۲۱/۳ -۲۱/۲ -۲۱/۱- بیمه آتشسوزی و آیین نامه ) ۲۱

بیمه بدنه اتومبیل و آیین نامه ۵۳

)۷۵/۴ -۷۵/۳ -۷۵/۲ -۷۵/ آیین نامه ۷۵ نمایندگی ) ۱

بیمه درمان و آیین نامه ۷۴

بیمه باربری و آیین نامه ۷۹

)۹۲/۱( آیین نامه کارگزاری ۹۲

بیمه شخص ثالث + قانون جدید بیمه شخص ثالث

بیمه حوادث و آیین نامه ۸۴

) آیین نامه شماره ۹۴ )جایگزین آیین نامه ۸۱

۵۱-۶۳-۶۲-۸۷-۸۲- بیمه مسئولیت و آیین نامه های ۸۰

بیمه مهندسی و شرایط عمومی بیمه نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمانهای مسکونی

آیین نامه ۸۳

منابع آزمون:

کتاب اصول، مقررات و رشته های بیمه، جلد اول و جلد دوم، انتشارات پژوهشکده بیمه –

کتاب بیمه های اشخاص، سیدمحمد حسینی پور، انتشارات پژوهشکده بیمه –


نمایندگی انتشارات بیمه ۳۲۲۸۴۷۸۵

 

بیمه ایران کرج
بیمه ایران کرج

بیمه ایران گوهردشت بیمه ایران عظیمیه  ، بیمه کرج نمایندگی شادمنامن ،بیمه کرج کد ۳۲۹۷۷ بیمه کرج کارگزاری ، سابق بیمه کرج صدور انی انواع بیمه نامه بیمه ایران مهندس شاد

صدور بیمه نامه بدنه و ثالث در محل با ارسال کارشناس جهت بازدید در منزل , ارسال بیمه درب منزل


 

خرید اینترنتی بیمه

 

آدرس دفتر :بیمه کرج طالقانی جنوبی پلاک ۱۸۷

تلفن دفتر :۳۲۲۱۸۷۲۳ ۰۲۶

بیمه ایران البرز نزدکترین نمایندگی به شما بیمه کرج صدور انواع بیمه نامه
آزمون نمایندگی بیمه