بدنه

پرداخت خسارت بیمه البرز کرج

ردیف   آدرس شعبه تلفن فاکس کدشهرستان ۱ آبادان انتهای خیابان منتظری روبروی درمانگاه پشت فروشگاه نفت شماره ۲۴ ۵۳۲۳۰۷۹۱۵۳۲۲۰۳۴۹ ۵۳۲۲۰۴۸۷ ۶۱ ۲ آمل میدان هزار سنگر – خ امام‌رضا (ع) رضوان ۵۶کد پستی‌ ۳۶۳۳۸ – ۴۶۱۴۶ ۴۳۲۳۱۵۰۱-۴ ۴۳۲۹۱۷۶۰ ۱۱