بیمه البرز

بیمه حیوانات خانگی

بیمه ایران کرج :این بیمه نامه به منظور پوشش کلیه خسارات ناشی از نگهداری حیوانات خانگی اعم از حادثه بدون حمل و نقل، حادثه با حمل و نقل، بیماری، سرقت، زایمان و سخت‌زایی صادر می‌شود. کلیه صاحبان حیوانات خانگی به

پرداخت خسارت بیمه البرز کرج

ردیف   آدرس شعبه تلفن فاکس کدشهرستان ۱ آبادان انتهای خیابان منتظری روبروی درمانگاه پشت فروشگاه نفت شماره ۲۴ ۵۳۲۳۰۷۹۱۵۳۲۲۰۳۴۹ ۵۳۲۲۰۴۸۷ ۶۱ ۲ آمل میدان هزار سنگر – خ امام‌رضا (ع) رضوان ۵۶کد پستی‌ ۳۶۳۳۸ – ۴۶۱۴۶ ۴۳۲۳۱۵۰۱-۴ ۴۳۲۹۱۷۶۰ ۱۱