بیمه ایران ماهدشت

بیمه ایران مطهری کرج

نمایندگی بیمه ایران کد ۳۲۹۷۷ مهندس شا د تلفن دفتر ۳۲۲۱۸۷۲۳   بیمه  ایران کرج خیابان مطهری واقع در میدان آزادگان قدیم ( روبروی اداره فرهنگ ارشاد ) سرپرستی بیمه ایران استان البرز ساختمان مرکزی می باشد که متشکل از

آزمون نمایندگی بیمه

سرفصل آزمون نمایندگی بیمه های آزمون آداب )نمایندگی بیمه و کارگزاری رسمی بیمه( الف( سوالات عمومی و کلیات: ) ۲۰ سوال( قانون بیمه، قانون تأسیس بیمه مرکزی، اصول بیمه و مدیریت ریسک، بازاریابی بیمه و فنون مذاکره، فرایند صدور، اصطلاحات

باز خرید بیمه عمر مراحل

باز خرید بیمه  عمر  sarander value استرداد بهای باز خرید بیمه نامه  عمر که دارای ارزش بازخرید باشند بیمه نامه هایی دارای ارزش بازخرید هستند که دارای ذخیره ریاضی باشند .در عمل دو سال بعد از صدور بیمه نامه های

بیمه حیوانات خانگی

بیمه ایران کرج :این بیمه نامه به منظور پوشش کلیه خسارات ناشی از نگهداری حیوانات خانگی اعم از حادثه بدون حمل و نقل، حادثه با حمل و نقل، بیماری، سرقت، زایمان و سخت‌زایی صادر می‌شود. کلیه صاحبان حیوانات خانگی به