بیمه ساختمانی

بیمه مهندس ناظر طراح و محاسب ساختمان

موضوع بیمه نامه: بیمه ایران کرج بیمه ایران کرج: عبارت است از بیمه مسئولیت حرفه ای بیمه گزار در قبال مالک و اشخاص ثالث ، بدین معنی که چنانچه در نتیجه اهمال و قصور در اجرا و انجام وظایف قانونی