بیمه مهندسین کرج

آزمون نمایندگی بیمه

سرفصل آزمون نمایندگی بیمه های آزمون آداب )نمایندگی بیمه و کارگزاری رسمی بیمه( الف( سوالات عمومی و کلیات: ) ۲۰ سوال( قانون بیمه، قانون تأسیس بیمه مرکزی، اصول بیمه و مدیریت ریسک، بازاریابی بیمه و فنون مذاکره، فرایند صدور، اصطلاحات

بیمه مهندس ناظر طراح و محاسب ساختمان

موضوع بیمه نامه: بیمه ایران کرج بیمه ایران کرج: عبارت است از بیمه مسئولیت حرفه ای بیمه گزار در قبال مالک و اشخاص ثالث ، بدین معنی که چنانچه در نتیجه اهمال و قصور در اجرا و انجام وظایف قانونی