کرج

بیمه بیکاری

آیا مشمول بیمه بیکاری هستم؟   بیمه ایران کرج مشاور بیمه ای نحوه و شرایط برقراری بیمه بیکاری را تبیین می کند. محمد حاجی‌بابایی کارشناس تامین اجتماعی تامین ۲۴ /  یا در زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری می‌توان با درخواست احتساب

طرح نوین بیمه پزشک بیمه ایران

عملیاتی شدن طرح نوین بیمه ایران به‌مناسبت روز پزشک، درآمد پزشکان بیمه می‌شود بیمه ایران کرج به‌مناسبت روز پزشک طرح جدید و انحصاری بیمه ایران با عنوان «بیمه نامه وقفه در فعالیت پزشکان و پیراپزشکان» از هفته آینده عملیاتی می